lees online  |  e-mailadres wijzigen  |  afmelden
  juli 2019
 
Gezamenlijke nieuwsbrief
Ieder kwartaal bieden wij u een overzicht van de activiteiten van het CGS (regelgeving) en de RGS (uitvoering en toezicht).
CGS berichten
Jan Dirk Beugelaar nieuwe voorzitter CGS
Nieuw Kaderbesluit CGS voor instemming naar minister
Cosmetische geneeskunde als profiel erkend
Interview met scheidend CGS-voorzitter Fedde Scheele ‘Met gepaste tred voor de muziek uit’
Ontwerpbesluiten klinische genetica en keel-neus-oorheelkunde adviesronde in
Ontwerpbesluit dat enkele besluiten van het CGS wijzigt adviesronde in
Besluit interne geneeskunde
RGS berichten
  Toezicht op vervolgopleidingen moderniseert; RGS werkt aan een geleidelijke invoering
  Verdere verbeteringen MijnRGS: opvoeren buitenlandstage en stage buiten eigen specialisme
RGS gaat veilig om met gegevens
  Herregistratie tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020: overgangsregeling

RGS

Toezicht op vervolgopleidingen moderniseert 
Vanaf 1 januari 2020 geldt nieuwe CGS-regelgeving voor vervolgopleidingen. Het toezicht van de RGS komt hiermee meer op afstand te staan en gaat meer uit van vertrouwen, verbetering en eigen verantwoordelijkheid. De RGS werkt aan een geleidelijke overgang en informeert de PVC’s begin juli per brief.
Lees meer
 
Verdere verbeteringen MijnRGS 
rgs jaarplan  
Sinds april 2019 zijn verdere verbeteringen voor aios en opleiders doorgevoerd in MijnRGS. Zo is nu onder meer een buitenlandse stage op te voeren, evenals een stage buiten het eigen specialisme (vrije stage). De RGS verzond een nieuwsbrief aan aiossen, opleiders en opleidingsondersteuners.
Lees meer
 
RGS gaat veilig om met gegevens 
De Visie gegevensverstrekking RGSuit 2016 krijgt een update. In juni 2019 legde een commissie voorstellen voor herziening van de Visie voor om veilig met (persoons)gegevens om te blijven gaan.
Lees meer
 
Herregistratie tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020: overgangsregeling 
Vanaf 1 januari 2020 gelden de nieuwe herregistratie-eisen. Maar voor herregistratiedata tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020 geldt een overgangsregeling die inhoudt dat de RGS niet nagaat of aan de nieuwe eisen is voldaan.  
Lees meer
 

CGS

Jan Dirk Beugelaar nieuwe voorzitter CGS
 
Beugelaar is huisarts in Lelystad en sinds 7 april 2019 de nieuwe voorzitter van het CGS.
Lees meer
 
Nieuw Kaderbesluit CGS voor instemming naar minister 
Het CGS heeft op 13 maart 2019 het nieuwe Kaderbesluit CGS vastgesteld. Het nieuwe besluit vloeit voort uit de samenvoeging van het huidige Kaderbesluit CHVG, het Kaderbesluit CCMS en het Kaderbesluit CSG. Als de minister instemt, treedt het 1 januari 2020 in werking.
Regelgeving op de website 
 
Cosmetische geneeskunde als profiel erkend 
Het CGS stelde op 10 april 2019 het Besluit cosmetische geneeskunde vast. Na een lange periode van voorbereiding en afstemming heeft het CGS de cosmetische geneeskunde als geneeskundig profiel erkend. De datum inwerkingtreding is 1 juli 2019.
Regelgeving op de website 
 
Interview met scheidend CGS-voorzitter Fedde Scheele ‘Met gepaste tred voor de muziek uit’
  cgs jaarplan
Ruim 15 jaar maakte Scheele deel uit van het CGS en de voorloper daarvan. Eerst als lid, en de laatste drie jaar als voorzitter. Het was een periode vol verandering en dat blijft nog wel even zo. Aan het CGS om steeds op die ontwikkelingen vooruit te lopen, in het juiste tempo.’
Lees het interview
 
Ontwerpbesluiten klinische genetica en keel-neus-oorheelkunde adviesronde in 
De KNO-vereniging en de VKGN hebben hun landelijke opleidingsplannen voor hun specialisme herzien. Het CGS stelde die opleidingsplannen vast. Dit leidde tegelijkertijd tot herziening van de besluiten voor beide specialismen. Het CGS stelde op 8 mei 2019 de gewijzigde besluiten als ontwerp vast. De besluiten liggen voor advies voor aan diverse relevante partijen. De beoogde datum van inwerkingtreding van beide besluiten is 1 januari 2020. 
Regelgeving op de website 
 
Ontwerpbesluit dat enkele besluiten van het CGS wijzigt adviesronde in 
Het CGS stelde op 8 mei 2019 een wijzigingsbesluit als ontwerp vast. Het betreft onder meer een verplichte verwijzing naar enkele artikelen uit de Europese Richtlijn 2005/36/EG in het besluit buitenslands gediplomeerden, op aanwijzing van de Europese Commissie. Het wijzigingsbesluit ligt voor advies voor aan diverse relevante partijen. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. 
Regelgeving op de website 
 
Besluit interne geneeskunde
Het CGS stemde op 12 juni 2019 in met het Besluit interne geneeskunde en is ter instemming aan de minister van VWS voorgelegd. Het besluit treedt met terugwerkende kracht op 1 juli 2019 in werking. 
Regelgeving op de website 
 
Aanmelden voor de nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? meldt u zich dan aan via onderstaande knop.
Aanmelden
 
 
Artsenfederatie KNMG:
CGS en RGS
CGS en RGS versturen 1x per kwartaal een gezamenlijke nieuwsbrief.

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. 

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het CGS voldoen. 
Contact CGS
088 – 440 43 50
cgs@fed.knmg.nl
website CGS

Contact RGS
088 - 440 43 00
rgs@fed.knmg.nl
website RGS
Volg KNMG via
Facebook   Twitter   Linkedin   Rss