lees online  |  e-mailadres wijzigen  |  afmelden
  Extra informatie over beeldbellen

 
SCEN-consult via beeldbellen in bepaalde situaties mogelijk

SCEN-artsen kunnen, vanwege de uitzonderlijke omstandigheden rond de coronapandemie, tijdelijk gebruik maken van digitale middelen bij een SCEN-consult in plaats van een face-to-face gesprek. Persoonlijke contacten met kwetsbare personen moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Daarom is gekeken of SCEN-artsen een zorgvuldige consultatie kunnen uitvoeren als zij de patiënt niet fysiek zien en spreken. 

De KNMG heeft een document opgesteld met voorwaarden die gelden voor SCEN-artsen om besmetting te voorkomen tijdens de coronacrisis. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de SCEN-arts gebruik maken van digitale middelen om zichzelf en de patiënt te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Er zijn meerdere toepassingen voor beeldbellen beschikbaar. Het verdient altijd de voorkeur om de meest veilige en gecertificeerde toepassing te gebruiken. Zo zijn er speciaal voor de zorg ontwikkelde systemen om te beeldbellen. Het is echter niet altijd mogelijk om deze manieren van bellen in deze crisistijd te gebruiken. Dat betekent niet dat andere vormen van beeldbellen niet mogelijk zijn. Lees voor meer informatie over beeldbellen en de mogelijkheden het bericht hierover op de website van de KNMG.

Het document met de voorwaarden is opgesteld in samenspraak met het ministerie van VWS en het ministerie van J&V en de RTE. Met het OM en de IGJ is het document ter kennisgeving gedeeld.

Voorwaarden  

De KNMG meent dat door de huidige noodzaak om de coronapandemie te bestrijden en/of niet te verergeren, voor het consult van de SCEN-arts bij de patiënt de volgende voorwaarden gelden:  

  • Het uitgangspunt blijft te allen tijde dat de SCEN-arts een adequate beoordeling doet van de zorgvuldigheidseisen uit artikel 2, lid 1, a t/m d, Wtl. Alleen dan kan een consultatie zoals bedoeld in de Wtl zorgvuldig tot stand komen.  
  • Omdat onder de huidige omstandigheden geldt dat fysiek contact in beginsel niet wenselijk is, verdient het aanbeveling om het SCEN-consult uit te stellen, tenzij dat (medisch en ethisch) niet verantwoord is. Dit is met name het geval als de lijdensdruk van patiënt zodanig hoog is, dat uitstel niet kan worden geduld. Bij de beoordeling hiervan speelt ook de levensverwachting van de patiënt een belangrijke rol.  
  • Als het consult niet kan worden uitgesteld en de SCEN-arts het, na overleg met de consultvragend arts, per sé noodzakelijk vindt de patiënt fysiek te bezoeken, dan dient de SCEN-arts daartoe alle beschermingsmaatregelen in acht te nemen, die bij een dergelijk bezoek thans geadviseerd worden. Zie ook https://www.nhg.org/coronavirus/infectiepreventie#PB 
  • Als het niet mogelijk is het consult uit te stellen en de SCEN-arts het, na overleg met de consultvragend arts, niet per sé noodzakelijk vindt de patiënt fysiek te bezoeken, dan maakt de SCEN-arts gebruik van digitale beeldmiddelen om het consult uit te voeren. 
  • Als de SCEN-arts genoodzaakt is om over te gaan tot een digitale beeld-consultatie bij de patiënt, dan dient hij bij voorkeur gebruik te maken van een beveiligd medium.
  • Alleen als contact via een beveiligd medium voor de SCEN-arts en/of de patiënt niet mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van een niet-beveiligd medium om het consult uit te voeren. In dit geval informeert de SCEN-arts de patiënt dat de communicatie niet beveiligd plaatsvindt. Alleen na toestemming van de patiënt vindt deze communicatie plaats. 
  • In alle gevallen blijft de SCEN-arts gehouden aan het uitgangspunt dat hij de patiënt ook ziet en spreekt zonder dat anderen daarbij aanwezig zijn. 
  • De SCEN-arts dient in het SCEN-verslag te verantwoorden hoe hij het SCEN-consult heeft uitgevoerd. Als dat niet fysiek is gebeurd, dan dient hij de redenen daartoe te motiveren.  

Meer informatie  

Zie NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand (17 maart 2020) 

Beschikbaarheid SCEN-artsen 

De afgelopen weken hebben we signalen gekregen van een aantal SCEN-groepen dat men zich zorgen maakt over de beschikbaarheid van SCEN-artsen tijdens de coronapandemie. Naast de mogelijkheid van een digitaal consult vinden wij het van belang dat we een duidelijk beeld hebben van de beschikbaarheid van SCEN-artsen en ons kunnen voorbereiden op oplossingen voor vervanging. Momenteel werken we aan een plan om adequaat in te kunnen spelen op eventuele tekorten.   

Houd hiervoor de SCEN-pagina op de KNMG-website in de gaten.

Vragen? Bel ons! 
Loopt u als SCEN-arts of SCEN-groep tegen andere zaken (dan hier genoemd) aan rondom de coronapandemie? Dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken via 088 - 440 42 28 of mailen naar scen@fed.knmg.nl.  

De meest actuele informatie over corona die voor u als SCEN-arts van belang is plaatsen we zo veel mogelijk op de SCEN-pagina op de KNMG-website.

We wensen u veel wijsheid en sterkte.  

Blijf gezond, vriendelijke groeten,  

Karianne Jonkers 
Raymond Sanders 
Odette Schrevel 

 
 
SCEN nieuws
Deze nieuwsbrief houdt SCEN-artsen, begeleiders en ondersteuners van SCEN-groepen op de hoogte van ontwikkelingen over SCEN, euthanasie en palliatieve zorg. 

Uw gegevens wijzigen? Stuur een e-mail naar scen@fed.knmg.nl
Contact
088 – 440 42 28
scen@fed.knmg.nl
www.scen.nl
Volg KNMG via
Facebook   Twitter   Linkedin   Rss